Văn bản

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Thong-tu-147

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Thong-tu-302
Thong-tu-173
Thong-tu-130.2016
Cong-van-3550
Thong-tu-95
Cong-van-896
Cong-van-15606
Cong-van-1263

THUẾ GTGT

Cong-van-94
Cong-van-6051
Cong-van-5465
Cong-van-5244
Cong-van-4422

THUẾ TNDN

Cong-van-2731

THUẾ TNCN

TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM

Nghi-dinh -153
Thong-tu-26