Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về khấu hao TSCĐ

13/10/2016 Quản Trị

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TTBTC với những điểm đáng lưu ý như sau: – […]