28/06/2016

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày 28/06/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn về đăng ký thuế với một số điểm đáng lưu ý như sau.

– Thống nhất hướng dẫn chi tiết về quy trình, hồ sơ đăng ký thuế và thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Theo đó, đã bãi bỏ Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Điều này có nghĩa là quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng (khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản) với cơ quan thuế cũng sẽ chính thức bị bãi bỏ kể từ ngày Thông tư 95 có hiệu lực (ngày 12/08/2016).

Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ phải làm Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (phần thay đổi thông tin đăng ký thuế) theo mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và sau đó Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển thông tin thay đổi về tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Xem thêm tại đây:Phụ lục II-1 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung quy định về đăng ký mã số thuế TNCN cho người phụ thuộc. Theo đó, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm, chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm.

– Hướng dẫn chi tiết các thủ tục trong trường hợp người nộp thuế có thay đổi trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp (chia, sáp nhập, hợp nhất).

Hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong trường hợp doanh nghiệp bị chia, sáp nhập, hợp nhất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

– Bổ sung về các trường hợp và hồ sơ được phép khôi phục mã số thuế.

– Quy định thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài sẽ áp dụng thống nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

Thông tư 95 có hiệu lực từ 12/08/2016.

VB_Luật quản lý thuế Related