13/10/2016

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về khấu hao TSCĐ

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TTBTC với những điểm đáng lưu ý như sau:

– Bổ sung quy định về quản lý và trích khấu hao đối với tài sản là nhà hỗn hợp, theo đó trường hợp TSCĐ là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp, vừa để bán, cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) để bán, để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao. Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao;

– Bổ sung thêm loại hình tài sản số 6 và các quy định về quản lý, khấu hao áp dụng đối với TSCĐ là kết cấu hạ tầng có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng;

– Sửa đổi quy định về thời gian trích khấu hao của TSCĐ đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (B.O.T) và dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C). Theo đó, thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định là thời gian khai thác hoàn vốn đầu tư của chủ đầu tư tại dự án. Theo quy định trước đây, thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định từ thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng đến khi kết thúc dự án.

Thông tư 147 có hiệu lực từ 28/11/2016 và áp dụng cho năm tài chính 2016.