01/01/2017

Lưu ý thời hạn đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Theo khoản 3, khoản 4 điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

“3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Do đó KẾ TOÁN ASEAN lưu ý các bạn cần đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu khấu hao.

Xem mẫu tham khảo tại đây:Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

GCS_Luật quản lý thuế Related