08/03/2016

Công văn 896/TCT-KK: đăng ký thuế đối với cá nhân thay đổi CMND

Ngày 08/03/2016, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 896/TCT-KK, trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế TNCN, sau đó được cấp số CMND mới hoặc được cấp số định danh cá nhân theo Luật căn cước công dân thì:

Cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của luật quản lý thuế hiện hành.

Không được cấp mã số thuế TNCN mới theo số CMND mới hoặc số định danh cá nhân mới.

VB_Luật quản lý thuế Related