25/11/2016

Công văn 5465/TCT-KK: khấu trừ thuế GTGT đối với khoản chi bằng thẻ tín dụng cá nhân

Ngày 25/11/2016, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 5465/TCT-KK trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là cho người lao động Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân như sau:

– Nếu hình thức thanh toán trên được quy định cụ thể tại Quy chế tài chính Công ty hoặc Quyết định v/v ủy quyền của Công ty cho cá nhân.

– Đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

+ Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Công ty và mã số thuế Công ty.

+ Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp.

+ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán.

+ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân.

THÌ hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

VB_Thuế GTGT Related