10/08/2016

Công văn 3550/TCT-KK: việc nộp mẫu 06/GTGT sau thời hạn tạm nghỉ kinh doanh

Ngày 10/08/2016, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 3550/TCT-KK, trường hợp doanh nghiệp hoạt động trở lại sau thời hạn tạm nghỉ kinh doanh thì:

– Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế GTGT đã áp dụng trước thời gian tạm nghỉ kinh doanh đến hết năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.

– Đến trước ngày 20/12 của năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại, doanh nghiệp căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại Khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo.

VB_Luật quản lý thuế Related