18/04/2013

Công văn 1263/TCT-KK: chính sách thuế môn bài đối với NNT tạm ngừng kinh doanh

Ngày 18/04/2013, Tổng cục thuế hướng dẫn tại Công văn 1263/TCT-KK, trường hợp người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với nguời nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

VB_Luật quản lý thuế Related